Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllisellä asumisella (ent. palveluasuminen) tarkoitetaan hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. 

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut ja hoidon ja huolenpidon tarpeensa kohonnut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi. (Sosiaalihuoltolaki, 3 luku, 21 b §) 

Yhteisöllisessä asumispalvelussa olevan asukkaan hoito ja hoiva ei ole ympärivuorokautista, vaan perustuu ennalta  sovittuihin käynteihin ja palveluihin.